Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Opzet onderzoek

Waarom

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals globalisering, digitalisering en individualisering zorgen ervoor dat politiewerk steeds ingewikkelder wordt. Dit stelt het aanpassingsvermogen van de politie op de proef. De Strategische Onderzoeksagenda benoemt in dit kader de noodzaak voor ‘valorisatie’ van kennis uit (politie)onderzoek naar de uitvoering. Ook duikt het begrip ‘doorwerking’ op voor de transfer van onderzoekskennis naar onderwijs, beleid en uitvoering. In diezelfde Onderzoeksagenda wordt gepleit voor een promotieonderzoek naar de wijze waarop valorisatie en doorwerking binnen de politie kan worden bevorderd. 

Het onderhavig promotieonderzoek komt voort uit dit pleidooi.

Wat

In dit promotietraject wordt het vraagstuk van valorisatie en doorwerking van kennis gekoppeld aan de zoektocht naar nieuwe vormen van professionaliteit binnen de politie. Centraal staat de vraag hoe de bestaande vorm van 'praktijkprofessionaliteit' die is gebaseerd op ervaringsleren en inspelen op de context (Van der Vijver, 2011; Van der Torre, 1999) kan worden aangevuld met kennisintensieve, verbindende of onderzoekende vormen van professionaliteit om zo de opgaven in de buitenwereld het hoofd te bieden. Hierbij wordt met name gekeken naar de rol van hoger opgeleide dienders. Hoe kunnen zij zorgen voor kennisintensivering van de uitvoering? Hoe slagen zij erin om tegelijkertijd streetwise als sciencewise op te treden?

Deze en andere vragen worden beantwoord op basis van een drietal studies in diverse werkpraktijken. Deze vormen een zoektocht naar een nieuw handelingsperspectief; een 'methodus operandi' voor een nieuwe generatie dienders.

Waar

Het onderzoek bestaat uit drie studies, waarvan er twee plaatsvinden binnen gebiedsgebonden politiewerk (ggp). Hierin onderzoeken politiekundige bachelors (studie 1) en wijkagenten experts (studie 3) hun professionele rol in de uitvoering op basis van de aanpak van taaie buurtveiligheidsvraagstuk. Studie 2 vindt plaats binnen verschillende onderdelen van de handhaving en opsporing. Hierin gaan vijf hoger recent afgestudeerde dienders op zoek naar hun professionele rol op het grensvlak van uitvoering, beleid en onderzoek op basis van de aanpak van een specifieke casus of project. 

De studies vinden plaats door heel Nederland, binnen verschillende politie-eenheden: van Bergen op Zoom tot Hoorn; van Enschedé tot Scheveningen. Het promotietraject heeft een looptijd van vier jaar en duurt van maart 2015 tot maart 2019.

Hoe

Het veldonderzoek wordt gekenmerkt door een ontwikkelbenadering in de praktijk van het politiewerk. In de drie studies gaan de participanten aan de slag op basis van een aantal 'verbindende vermogens' die voortkomen uit de literatuur over professionaliteit en kennistransfer. Deze interventie wordt door de promotieonderzoeker aangereikt in de vorm van colleges, werkgroepen en handouts. Op basis hiervan treden de participanten hun specifieke werkcontext tegemoet.

Tijdens het werkproces wordt onderzocht wat deze interventie teweeg brengt bij de participant zelf, collega’s en omgeving. Onderzoeker, participanten en betrokkenen schatten het verloop van deze trajecten in op waarde op basis van de evaluatiemethode van Realistic Evaluation (Pawson & Tilly, 1995). Dit geldt zowel de resultaten van de individuele trajecten als de overeenkomsten en verschillen tussen de trajecten. 

De bevindingen worden genoteerd volgens de CMO-logica: C(ontext) + M(echanisms) = O(utcome). Het resultaat is een realistisch beeld van professioneel handelen van hoger opgeleiden dat houvast biedt voor het handelen van de doelgroep zelf. Daarnaast kan het worden gebruikt als basis voor opleiders, docenten, trajectbegeleiders en leidinggevenden. Hiermee wordt reeds tijdens de looptijd van het onderzoek geëxperimenteerd. 

Wie

Het promotietraject ‘Valorisatie & Politieprofessionaliteit’ wordt ingevuld en uitgevoerd door Teun Meurs. Teun is sociaal psycholoog en filosoof van opleiding; hij is inmiddels 10 jaar werkzaam binnen de politie als (actie)onderzoeker, docent, onderzoeksontwikkelaar en projectleider. Teun wordt begeleid door co-promotor Erik de Vries, (lector, Hogeschool Arnhem Nijmegen) en promotor Mirko Noordegraaf, (professor, Universiteit Utrecht). Het onderzoek is onderdeel van de Strategische Onderzoeksagenda Politie 2015-2019 en wordt gefinancierd en gefaciliteerd door de Nationale Politie, Politieacademie, HAN en UU.

Representanten van de vier betrokken organisaties vormen een begeleidingsgroep die eens in de 9 maanden bijeen komt.

Deze pagina's

Deze webpagina’s ondersteunen het promotietraject en geven inzicht in het proces van praktijkgericht onderzoek. Ook biedt het betrokkenen de mogelijkheid om te reageren op (voorlopige) kennisproducten en deel te nemen aan het verloop. Op deze manier fungeren deze pagina’s als middel om niet alleen achteraf, maar al tijdens het onderzoek kennis te delen. In het proefschrift wordt dit als valorisatie-interventie geëvalueerd.